Statut Zespołu Szkół nr 1
Statut Technikum Ekonomicznego
Statut Technikum Handlowego
Statut Technikum Zawodowego nr 1
Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1
Aneksy do statutów
Program wychowawczo-profilaktyczny
Zwolnienia z WF
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji